Paniertes Schnitzel

16,50 Euro, Kleine Portion: 15,00 Euro